AKTUALNOŚCI

umowa

Umowa o świadczenie usług w przedszkolu Labokids

 

Zawarta w dniu ………………………………… w Poznaniu pomiędzy:

 1. Przedszkolem Labokids  ul. Knapowskiego 23 60-126 Poznań reprezentowanym przez Małgorzatę Konarzewską zwaną dalej Usługodawcą

a

 1. Rodzicami/opiekunami prawnymi

Mama……………………………………………………………………………………………………………………………………………

.(imię i nazwisko, tel, e-mail, seria i nr dowodu osobistego)

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

Tata…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko, tel, e-mail, seria i nr dowodu osobistego)

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanymi dalej Rodzicami.

 

 

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu dla dziecka

……………………………………………………………………………………….

PESEL………………………………………………………………………………

 

 

§ 2

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Przedszkole jest nieczynne w dniu ustawowo wolne od pracy oraz inne dni, które zostaną podane do wiadomości Rodzica do końca września 2017 roku. Dziecko może uczęszczać  do przedszkola w godzinach 7.00 – 17.00.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do:

a)     Realizacji celów i zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 2004 NR 256, poz.2572 z późn. Zm) oraz przepisach wydawanych na jej podstawie;

b)     Zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w Przedszkolu

 1. Przedszkole w ramach czesnego zapewnia

a)     Uczestnictwo w następujących zajęciach ponadprogramowych:

 język angielski, autorskie warsztaty Labokids, gimnastyka, rytmika, gry i zabawy ruchowe, audycje muzyczne, logopedia

b)     5 posiłków dziennie:

  I śniadanie

  II śniadanie

  dwudaniowy obiad

  podwieczorek

 1. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowanie Przedszkola określa statut.

 

§ 4

 

 1. Rodzice zobowiązują się do:

a)     Zapoznania się i przestrzegania statutu Przedszkola

b)     Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka  lub pisemnego upoważnienia dla pełnoletnich osób trzecich

c)     Przyprowadzania dziecka zdrowego

d)     Niezwłocznego informowania dyrektora lub nauczyciela grupy  o nieobecności dziecka w Przedszkolu

e)     Powiadamiania Przedszkola o zmianach adresowych

f)      Terminowego uiszczania opłaty za Przedszkole do piątego dnia każdego miesiąca z góry

g)     Wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej opłaty wpisowej

h)     Wysokość czesnego nie może być zmieniona w okresie obowiązywania umowy

 

§ 5

Opłaty

 

 1. Usługi świadczone przez Labokids są odpłatne.
 2. Za świadczenia udzielane przez Przedszkole Rodzice zobowiązują się ponosić następujące opłaty:

-  wpisowe w kwocie 450 zł

- czesne w wysokości  miesięcznie 600 zł

- opłatę pokrywającą koszty wyżywienia 12,50zł za dzień (w przypadku nieobecności dziecka Przedszkole odlicza stawkę żywieniową za ten okres, przy czym nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.00)

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji polubownie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………                                              ……………………………….

 

 

Podpis Dyrektora Przedszkola                                                                               Podpis Rodzica/Opiekuna