AKTUALNOŚCI

Umowa

Umowa o świadczenie usług w przedszkolu Labokids

 

Zawarta w dniu ………………………………… w Poznaniu pomiędzy:
 Przedszkolem Labokids  ul. Knapowskiego 23 60-126 Poznań reprezentowanym przez Małgorzatę Konarzewską zwaną dalej Usługodawcą

a
 Rodzicami/opiekunami prawnymi

Mama………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, tel, e-mail, seria i nr dowodu osobistego)

..........................................................................................

Tata………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, tel, e-mail, seria i nr dowodu osobistego)

..........................................................................................

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………

Zwanymi dalej Rodzicami. 

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu dla dziecka

……………………………………………………………………………………….

PESEL……………………………………………………………………………… 

§ 2

  1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Przedszkole jest nieczynne w dniu ustawowo wolne od pracy oraz inne dni, które zostaną podane do wiadomości Rodzica do końca września 2018 roku. Dziecko może uczęszczać  do przedszkola w godzinach 7.00 – 17.00.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 3 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do: 

a)    Realizacji celów i zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. 2004 NR 256, poz.2572 z późn. zm) oraz przepisach wydawanych na jej podstawie,

b)    Zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w Przedszkolu.

 2. Przedszkole w ramach czesnego zapewnia:

a)    Uczestnictwo w następujących zajęciach ponadprogramowych: język angielski, autorskie warsztaty Labokids, gimnastyka, rytmika, gry i zabawy ruchowe, audycje muzyczne.

b)    4 posiłki dziennie:  śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

3. Zasady i zakres świadczonych usług a także funkcjonowanie Przedszkola określa statut.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązują się do:

a)     Zapoznania się i przestrzegania statutu Przedszkola,
b)     Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka  lub pisemnego upoważnienia dla pełnoletnich osób trzecich,
c)     Przyprowadzania dziecka zdrowego,
d)     Niezwłocznego informowania dyrektora lub nauczyciela grupy  o nieobecności dziecka w Przedszkolu,
e)     Powiadamiania Przedszkola o zmianach adresowych,
f)      Terminowego uiszczania opłaty za Przedszkole do piątego dnia każdego miesiąca z góry,
g)     Wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej opłaty wpisowej,
h)     Wysokość czesnego nie może być zmieniona w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

Opłaty

 1. Usługi świadczone przez Labokids są odpłatne.

2. Za świadczenia udzielane przez Przedszkole Rodzice zobowiązują się ponosić następujące opłaty:

a)    wpisowe w kwocie 250 zł,

b)    czesne w wysokości  miesięcznie  zł,

c)     opłatę pokrywającą koszty wyżywienia 10zł za dzień (w przypadku nieobecności dziecka Przedszkole dolicza stawkę żywieniową za ten okres, przy czym nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedniego).

§ 6

Postanowienia końcowe

  1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji polubownie.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
  4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………………                                              ……………………………….

Podpis Dyrektora Przedszkola                                   Podpis Rodzica/Opiekuna