AKTUALNOŚCI

Regulamin półkolonii

Regulamin PÓŁKOLONII NAUKOWYCH LABOKIDS organizowanych przez LABOKIDS Małgorzata Konarzewska

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci Klientów w półkoloniach naukowych organizowanych przez Organizatora.

2) Półkolonie organizowane są w budynku przy ul. Knapowskiego 23 w Poznaniu.

3) Proces zgłaszania uczestnika Półkolonii:

a) rezerwacja miejsca na Półkoloniach dokonywana jest przez Klienta drogą mailową na adres info@labokids.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.labokids.pl

b) Organizator niezwłocznie wysyła Klientowi kartę kwalifikacyjną uczestnika na adres mailowy wskazany przez Klienta,

c) w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora Klient zobowiązany jest do  wpłaty pierwszej części całości kwoty w wysokości 150zł/os.  na konto bankowe Organizatora ,

d) dokonanie formalności, o których mowa w pkt 3c jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników Półkolonii,

e) Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginał wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z podpisanym regulaminem w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu.

4) Brak pierwszej części wpłaty w terminie określonym w pkt. 3c powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca uczestnika Półkolonii.

5) Cena regularna jednego, 5-dniowego  turnusu wnosi  400 zł/os/tydzień. Dla rezerwacji dokonanych do dnia 10.06.2018 r. obowiązuje cena promocyjna: 350 zł/os/tydzień.

6) Pozostałą część opłaty za Półkolonie (całkowitą kwotę za turnus pomniejszoną o pierwszą część wpłaty) należy opłacić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Brak wpłaty w określonym wyżej terminie powoduje rozwiązanie umowy i upoważnia Organizatora do zatrzymania pierwszej części wpłaty w wysokości 150 zł.

7) Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa następuje na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu lub później, Klient jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty całości ceny za Półkolonie oraz wypełnienia i podpisania karty kwalifikacyjnej uczestnika  w terminie 3 dni od daty rezerwacji, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

8) Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto bankowe Organizatora.

Dane do przelewu bankowego:

LABOKIDS Małgorzata Konarzewska ul. Jaskółcza 2,2 62-081 Przeźmierowo

nr rachunku bankowego:

Citi Handlowy 84 1030 0019 0109 8552 0036 1743

tytułem: półkolonie, nr turnusu, dane dziecka 

9) Warunkiem uczestnictwa dziecka w wybranym przez Klienta turnusie Półkolonii jest dokonanie wszelkich formalności przed rozpoczęciem turnusu tj. podpisanie przez Klienta karty kwalifikacyjnej i regulaminu oraz uregulowanie  opłaty za Półkolonie jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

10) Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w Półkoloniach.

11) W przypadku rezygnacji Klienta z Półkolonii, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w Półkoloniach najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

12) Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

13) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu Półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

14) W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt 13 Klient ma prawo do:

a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek) lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa  w przypadku odwołania Półkolonii przed rozpoczęciem turnusu,

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu.

15) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu Półkolonii z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 10 osób na turnusie), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną,  nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

16) W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt. 15 Klientowi  przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.

17) Półkolonie organizowane są w 5 turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku w terminach:

 I  25.06-29.06.2018
II  02.07-06.07.2018
III 06.08-10.08.2018
IV 20.08-24.08.2018

19) Dzienny czas pobytu dziecka na Półkolonii na turnusie trwa od godziny 7.30  do godziny 17.00 W tym czasie Organizator sprawuje opiekę na uczestnikami Półkolonii (wykwalifikowana kadra).  Dzieci na zajęcia przyjeżdżają do godziny 9:00.

20) Zajęcia Półkolonii LABOKIDS odbywać się będą według ustalonego harmonogramu: 

07:30-09:00 przywożenie dzieci/zabawa

09:00-09:30 drugie śniadanie

09:30-11:00 warsztaty LABOKIDS

11:00-13:00 gry i zabawy na świeżym powietrzu lub sali 

13:00-13:30 obiad

13:30-15:00 warsztaty Labokids

15:00-15:30 podwieczorek

15:30-17:00 zabawa/odbiór dzieci

21) Podczas dziennego pobytu dziecka na Półkolonii Organizator zobowiązuje się do:

a) przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem dnia (m.in. 2 bloki warsztatów naukowych oraz 2 godz. zajęć ruchowych dziennie),
b) zapewnienia 3 posiłków dziennie: drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

22) Półkolonie przewidziane są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat (roczniki 2012 - 2009). Zajęcia będą odbywać się w grupach 15 osobowych. Doświadczenia/eksperymenty przeprowadzane będą przez dzieci w 1-2 osobowych zespołach pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Doświadczenia chemiczne i fizyczne przeprowadzane są w oparciu o bezpieczne substancje, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia dzieci. Organizator udostępnia dzieciom odzież (fartuszki) i okulary ochronne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań).

23) Podczas zajęć dzieci obowiązuje kultura osobista i poprawne zachowanie.

24) Podczas przeprowadzanych eksperymentów dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. Dzieci, które nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostaną wykluczone z Półkolonii, o czym niezwłocznie poinformowany zostaje Rodzic lub Opiekun prawny. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w Półkoloniach.

25) W razie nagannego zachowania uczestnika Półkolonii przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych:

a) zwrócenie uwagi / ustne upomnienie,
b) ustne przekazanie uwag o zachowaniu uczestnika rodzicom,
c) pisemne przekazanie uwag o zachowaniu uczestnika rodzicom,
d) telefoniczna informacja o nagannym zachowaniu z prośbą o natychmiastowe odebranie uczestnika z Półkolonii.

26) Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest  do przestrzegania aktualnych   przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

27) Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, przez swoje  dziecko i zobowiązany jest do ich  naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez Organizatora zobowiązany jest do zwrotu kosztów z tym związanych.

28) Na półkolonii przedmioty wartościowe i  jakiekolwiek inne rzeczy (gry, zabawki, itp.) przynoszone są przez dzieci wyłącznie na własną odpowiedzialność.

29) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Półkolonii mienie, chyba że utrata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

30) Organizator ubezpiecza Uczestników Półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków.

31) Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klienta i wszystkie zgłoszone przez niego osoby.

32) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.………………………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego